Politieke markt gemeente Hengelo

Afgelopen dinsdag 15 december was ik aanwezig bij de door de gemeenteraad van Hengelo georganiseerde Politieke Markt. De bedoeling van dit soort bijeenkomsten is dat het college van burgemeester en wethouders kennis kan nemen van de verschillende standpunten die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad over een bepaald onderwerp. In dit geval ging het over het sportbeleid in Hengelo. De raad heeft het college verzocht om met een sportnota te komen waarin duidelijk staat aangegeven of en zo ja aan de hand van welke uitgangspunten en criteria men de sport in Hengelo al dan niet wil ondersteunen.

Resultaten
Resultaat van deze bijeenkomst was niet zo zeer dat de diverse fracties te kennen gaven wat men in de sportnota opgenomen wilde zien, maar veel meer wat de diverse sportverenigingen in Hengelo wenselijk vinden. Het onderscheid veldsport en zaalsport kwam daarbij pregnant naar voren. De aanwezige voetbalverenigingen pleiten of voor handhaving van de jeugdsubsidie. Voor elke sporter tot 18 jaar ontvangt de vereniging een bedrag X. Of men pleitte voor ondersteuning bij het realiseren van kunstgrasvelden. De aanwezige zaalsportverenigingen wilden graag meer faciliteiten voor het vergroten van hun inkomsten dan wel meer zeggenschap in het benutten van de zaalaccommodatie.

Inhoudelijke politieke discussie?
Wat je zou mogen verwachten was een inhoudelijke politieke discussie over het wel of niet voeren van een sportbeleid. Is dit een gemeentelijke kerntaak? Ik vind van niet. En als het als een gemeentelijke kerntaak wordt beschouwd hoe wil men die kerntaak dan gestalte geven? Gebeurt dat via een subsidie per jeugdlid of per lid? Wat wordt daar dan mee beoogd? Wat wil de gemeente met die subsidieverstrekking bereiken? Of wil men het sporten voor elke Hengelose burger mogelijk maken door te zorgen voor passende accommodaties? En voor het realiseren van die accommodaties geld beschikbaar stellen in welke vorm en omvang dan ook? Wethouder van Sport c.a. , Van Schoonhoven, gaf aan dat niet voor alle wensen geld is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ja, natuurlijk moeten er keuzes worden gemaakt. Daar is de politiek voor. Maar helaas kwam er geen enkel politiek geluid naar voren. Een gemiste kans. Waar waren al die politieke fracties?

Veldsport – zaalsport
Of zeggenschap over een sporthal/sportzaal zoals Volleybalvereniging Webton bepleitte, een item zal worden kon de wethouder nog niet zeggen. De CDA-fractie, bij monde van mevrouw Muller, wees hem in dit verband op de raad brede motie van november 2015. Daarin wordt het college opgeroepen om niet alleen over de ondersteuning van de veldsport uitspraken te doen maar ook over de ondersteuning van de zaalsport. Maar wat vinden de raadsfracties zelf? De Politieke Markt is bij uitstek het platform om richting te geven aan wat het college moet gaan doen, maar helaas het bleef op dit punt ijzig stil.

Beschikbaarheid van actuele gegevens
Opvallend was wel dat men in deze politieke markt (nog) niet de beschikking had over de meest essentiële gegevens op het gebied van sport. Hoeveel veldsport- en zaalsportverenigingen kent Hengelo? Hoeveel leden hebben die verenigingen? Hoeveel bijdragen krijgen die verenigingen van de gemeente? Is dat een bijdrage per (jeugd)lid en/of een bijdrage voor de accommodatie? Wat betaalt de gemeente eigenlijk voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties? Welke koers wil men daarin voor de toekomst varen? Afbouwen of uitbreiden? Handhaven? Waarom wordt er voor de veldsport bedrag X bijgedragen en voor de zaalsport bedrag Y ? etc. etc.

2e Politieke Markt
In februari 2016 komt er een 2e Politieke Markt met uitgangspunten en criteria voor het te voeren beleid. Ik ben benieuwd. De wethouder van Sport ( Schoonhoven, D66) heeft vrij spel. Niet beperkt door richtinggevende uitspraken van raadsfracties van de zittende politieke partijen…

Via deze link is de politieke markt van 15 december terug te luisteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *