Kapvergunning? Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

kapvergunning-borne-neo (3)In het voorjaar van 2015 kwam het hoofd van de onderhoudsploeg van de voetbalclub NEO bij mij – als voorzitter van de beheersstichting NEO – met de vraag of we een drietal eiken vlak voor de ingang van het clubhuis en naast de rijwielstalling niet konden kappen. De bomen zorgen voor hinder en gevaar, vooral in het najaar en winter. Stukken tak, erg veel blad, gladheid in de rijwielstalling en erg veel extra onderhoudswerk aan het dak van het clubhuis. Het clubhuis is onlangs helemaal gerenoveerd. De eerste vraag is dan: wie gaat over die bomen? Is dat de stichting Twickel, ook eigenaar van de grond waarop de sportvelden liggen, is dat de gemeente als erfpachter van de sportvelden, is dat RKSV NEO als huurder van het sportcomplex. In dit geval was het gemakkelijker. De 3 bomen staan in een houtwal en de houtwal is eigendom van Twickel. Dus eerst de eigenaar gevraagd of deze akkoord gaat met het verwijderen van de drie bomen. Via de beheerder bossen en natuurterreinen landgoed Twickel kreeg NEO groen licht. Vervolgens kwam de vraag of voor die kap van die drie bomen een kapvergunning nodig is. De beheerder bossen en natuurterreinen van Twickel gaf aan dat deze vergunning niet nodig was, omdat Twickel een algemene vrijstelling heeft op basis van de boswet. Dus dacht NEO via het vragen van een tweetal deskundige vrijwilligers deze klus te kunnen klaren. Wat schetst onze verbazing. De gemeente Borne gaf aan, dat Twickel in dit geval geen beroep kon doen op die algemene vrijstelling, omdat het bomen waren die binnen de bebouwde kom van Borne liggen. Dit is een uitzonderingsgrond binnen de algemene vrijstelling! Vervolgens Twickel gevraagd om de kapvergunning aan te vragen. Die procedure kende men niet, omdat men nooit een kapvergunning hoefde aan te vragen. Twickel is een landgoed met ruim 4000 ha grond met veel bos/bomen! Op verzoek van Twickel heb ik samen met de beheerder de vergunning aangevraagd. Dat gaat via www.omgevingsloket.nl; Twee weken geleden ontving Twickel het ambtelijk advies van de gemeente Borne. Advies aan burgemeester en wethouders luidt om de vergunning te weigeren. De argumentatie hiervoor is dat de bomen van “aanvullende waarde zijn in de zin van –natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, recreatie en leefbaarheid. De betreffende bomen maken een wezenlijk onderdeel uit van de houtwal. Kap zou in hoge mate afbreuk doen aan de bomenstructuur van de houtwal en het reeds aanwezige gat op een niet gewenste en nadelige wijze versterken.” Einde citaat. De beheerder bossen en natuurterreinen van Twickel viel van zijn stoel toen hij dit las. “Wat is er bij jullie aan de hand?”, zo vroeg hij.

kapvergunning-borne-neo (1)“Voor zover ik weet niets”, antwoordde ik hem. “Dit geloof je toch niet”, aldus de bosbeheerder van Twickel. Vervolgens is dan de gebruikelijke vraag of je de aanvraag wilt intrekken. Neen, absoluut niet was onze reactie. Binnenkort beslist burgemeester en wethouders op basis van dit advies. Dat zal hoogstwaarschijnlijk conform zijn zoals meestal het geval is. Daarna kun je bezwaar aantekenen en wordt je bezwaarschrift in een commissie behandeld. Op basis van het advies van de commissie kan burgemeester en wethouders opnieuw een besluit nemen. Dan is het voorjaar ver gevorderd, zo is de verwachting.

Wat is nu zo merkwaardig aan deze zaak? Eigenlijk geldt voor elke boom dat er sprake is van aanvullende waarde voor natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, recreatie en leefbaarheid. Dit is dus geen onderscheidend criterium. In de aanvullende argumentatie staat dat “de bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de houtwal.” In een houtwal van ruim 100 meter met daarin twee ingangen voor de sportvelden van NEO en BZSV “de Blauwwitters” is dat nog maar zeer de vraag. Dit geldt temeer als er gezegd wordt dat “kap in hoge mate afbreuk zou doen aan de bomenstructuur van de houtwal en het reeds aanwezige gat op een niet gewenste en nadelige wijze zou versterken.” Wat verstaat men precies onder de bomenstructuur van de houtwal? Twente bestaat uit erg veel houtwallen. Die geven cachet aan het coulisselandschap. In het ene geval is er sprake van dichte bomenstructuur, in het andere geval is het veel meer een open structuur. Feit is dat houtwallen voortdurend veranderen door snoei van bomen, bomenuitval door sterfte en storm dan wel nieuwe aanplant door de mens. Men spreekt over het aanwezige gat. Welk gat? Is dat de vroegere ingang van de fietsenstalling? Deze is dicht gemaakt met nieuwe aanplant. Of is dat de ingang van het sportpark van NEO? Ik kan me voorstellen dat wanneer een hele houtwal wordt gerooid er sprake is van aantasting van landschappelijke waarde, maar een drietal bomen die tegen rijwielstalling en clubhuis aanhangen is van een totaal andere orde. Bovendien blijven er ondanks de kap van die 3 bomen nog 2 bomen parallel daaraan staan. De kapvergunning is destijds ingevoerd om te voorkomen dat mensen ondoordacht mooie landschapselementen opruimen en daarmee vernietigen. Daar is in dit geval geen sprake van. Ik vind dit weer een voorbeeld van het doorschieten van de overheidsbureaucratie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *