De Bornse kunstgrassoap

Wat ging vooraf?

Ten gevolge van een uitzending van Zembla begin oktober 2016 ontstaat er twijfel over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgrasvoetbalvelden. Concreet bestaan er twijfels over het gebruikte rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden ligt.

Na landelijk spoedoverleg tussen KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) komt er een persbericht uit met de strekking dat er door op kunstgras te spelen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid worden gelopen. Het advies luidt: Voorlopig op kunstgras blijven voetballen. Er wordt door het RIVM landelijk extra onderzoek gedaan. Aan het eind van 2016 komt het RIVM met de resultaten.

BLOS volgt advies KNVB en  RIVM.

De BLOS, een bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport, ingesteld door B&W en o.a. belast met het beheer van de sportaccommodaties in Borne, voert naar aanleiding van de uitzending van Zembla  en het landelijk advies van KNVB, VSG, RIVM en ministerie van VWS overleg met de veldsportverenigingen. Uitkomst overleg d.d. 11 oktober 2016 : Wij volgen de lijn van dit advies.

BLOS besluit per direct tot speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar

Op maandag 17 oktober komt de BLOS zonder overleg met de verenigingen en mede naar aanleiding van vragen van een tweetal fracties, Borne-Nu en D66, tot het besluit om een speelverbod voor kunstgras op te leggen voor alle jeugdigen tot 18 jaar.  Bij de veldsportverenigingen slaat dit besluit in als een bom en leidt tot koortsachtig in- en extern overleg over wat de gevolgen zijn en welke maatregelen dit besluit van de verenigingen vraagt. Het NEO bestuur vraagt mij advies wat te doen.

Spoedoverleg BLOS en veldsportverenigingen

Op woensdagavond 19 oktober 2016 komen op mijn voorstel de besturen van de veldsportverenigingen bij elkaar en besluiten een brief naar de BLOS te sturen en meteen om spoedoverleg met de BLOS te vragen op donderdag 20 oktober 2016. In dat overleg op 20 oktober bied ik namens de veldsportverenigingen de door mij opgestelde brief aan en licht deze toe.

Brief veldsportverenigingen

Kern van de brief is dat de veldsportverenigingen het overhaaste en eenzijdig genomen besluit betreuren, dat er ernstige twijfels zijn over de grondslag van het besluit, de grens tot 18 jaar willekeurig vinden, dat er niet dan wel onvoldoende is nagedacht over alle consequenties van het besluit, dat er eerst een gedegen en specifiek onderzoek per kunstgrasveld in Borne nodig is.

Voorstel voor noodkrediet

Op dinsdagavond 25 oktober 2016 is er Politiek Beraad van de gemeenteraad. Ter vergadering wordt er door de wethouder/college een nieuw punt ingebracht. Vraag aan de Raad om aan te geven of men akkoord kan gaan met het toekennen van een noodkrediet van maximaal € 30.000,- voor noodmaatregelen als extra verlichting en specifiek onderzoek naar de Bornse kunstgrasvelden.

 Besluit van de BLOS wel of niet rechtsgeldig?

Het blijkt dat het besluit van de BLOS niet rechtsgeldig is. De BLOS kan in haar privaatrechtelijke rol als verhuurder een algeheel verbod voor het spelen op kunstgras afkondigen mits daartoe in de algemene huurvoorwaarden of in een specifieke gebruikersovereenkomst de mogelijkheid wordt geboden. Nu gebleken is dat er geen algemene huurvoorwaarden zijn en er ook geen specifieke gebruikersovereenkomst is het duidelijk dat het speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar geen stand houdt en zelfs een algeheel speelverbod niet. Het instellingsbesluit van de BLOS, waar de wethouder naar verwijst, regelt slechts de interne relatie tussen B&W, die de commissie hebben ingesteld, en de commissie zelf. Zie artikel 83 Gemeentewet.

College van B&W steunt de BLOS

Op donderdagavond 27 oktober 2016 komt er een brief van het college van B&W gericht aan de BLOS met een afschrift aan de fracties in de gemeenteraad en aan de voorzitters van de veldsportverenigingen. In die brief stelt het college dat men op dinsdag 25 oktober kennis heeft genomen van het besluit van de BLOS. Het college geeft aan waardoor dit besluit van de BLOS is ingegeven en dat de BLOS vanuit een zorgplicht heeft geoordeeld dat het niet verantwoord is dat jeugdigen tot 18 jaar op het kunstgras spelen. Het college stelt verder zonder nadere argumentatie vast dat het besluit valt binnen de bevoegdheden die aan de commissie zijn toegekend. Het college steunt het besluit van de BLOS. De vraag is hoe een college van B&W een niet rechtsgeldig besluit van de BLOS kan steunen, waarbij het college verwijst naar het instellingsbesluit dat louter de relatie B&W-BLOS regelt?  Dient de brief louter een politiek doel? De wethouder rugdekking geven?

Besluit herroepen?

Het zou de BLOS en het college sieren als men dat besluit had herroepen. Zowel de BLOS als het college zijn nadrukkelijk op informele wijze gewezen op de niet rechtsgeldigheid van het besluit, maar helaas het herroepen van dat besluit blijft achterwege. Wellicht bang voor gezichtsverlies? Met het herroepen zouden de verenigingen zich vrij voelen zich aan te sluiten bij het eerdere advies van de KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM en ministerie VWS zoals ook al  in Borne was besloten: voorlopig blijven voetballen op kunstgras in afwachting van nader onderzoek in Borne en landelijk. Zowel de extra te maken kosten van noodverlichting, als mogelijk extra schade aan de grasvelden als ook mogelijke inkomstenderving zouden dan zeer beperkt worden. En sommige verenigingen zouden dan ook van veel extra organisatorisch gedoe verlost zijn zoals het wijzigen van trainings- en wedstrijdschema’s etc.  Helaas durven ook de verenigingen zich niet openlijk te distantiëren van het besluit van de BLOS/gemeente. Men is bang voor verstoorde verhoudingen met de BLOS en de gemeente.

Op 8 november is er een formele raadsvergadering. Een van de agendapunten is het vaststellen van een krediet van maximaal € 30.000,- voor het treffen van noodmaatregelen als uitvloeisel van het besluit van de BLOS voor het algemeen speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar. Tevens is er geld gevraagd voor een specifiek onderzoek per kunstgrasveld. Dit onderzoek is op maandag 31 oktober gestart. De uitkomsten van het onderzoek worden omstreeks 8 november verwacht, maar de duiding van die resultaten door de GGD volgt later. De gemeenteraad heeft het extra krediet bij meerderheid van stemmen toegekend. Een paar fracties stellen een aantal kritische vragen en geven scherpe kritiek op de afgelopen besluitvorming. Daar blijft het bij.

Resultaten onderzoek kunstgrasvelden Borne op 15 november bekend.

De GGD heeft aangegeven dat op basis van de gehouden onderzoeken gebleken is dat de kunstgrasvelden van Borne gewoon weer kunnen worden bespeeld. Deze conclusie van de GGD is dinsdagavond 15 november door de BLOS aan de verenigingen kenbaar gemaakt.

Kosten noodmaatregelen

Op vrijdag 18 november geeft de Twentsche Courant Tubantia in een kort bericht aan dat de perikelen rondom het kunstgras de gemeente Borne naar verwachting zo’n € 20.000,- kosten. Weliswaar zijn nog niet alle eindbedragen bekend, maar het eerder aangevraagde krediet van € 30.000,- moet ruimschoots voldoende zijn, aldus wethouder Velten.

Wat leert ons deze soap?

De BLOS heeft overhaast een niet rechtsgeldig besluit genomen zonder overleg met de verenigingen. Ondanks het feit dat men daar door de veldsportverenigingen op gewezen is, bleef men halsstarrig vasthouden aan dat besluit. Ten gevolge van dat besluit moest de Raad € 30.000,- euro aan gemeenschapsgeld beschikbaar stellen voor het treffen van noodmaatregelen. Deze € 30.000,- waren niet nodig geweest als men de fout direct had erkend en het besluit had herroepen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *