De Bornse kunstgrassoap

Wat ging vooraf?

Ten gevolge van een uitzending van Zembla begin oktober 2016 ontstaat er twijfel over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgrasvoetbalvelden. Concreet bestaan er twijfels over het gebruikte rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden ligt.

Na landelijk spoedoverleg tussen KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) komt er een persbericht uit met de strekking dat er door op kunstgras te spelen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid worden gelopen. Het advies luidt: Voorlopig op kunstgras blijven voetballen. Er wordt door het RIVM landelijk extra onderzoek gedaan. Aan het eind van 2016 komt het RIVM met de resultaten.

BLOS volgt advies KNVB en  RIVM.

De BLOS, een bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport, ingesteld door B&W en o.a. belast met het beheer van de sportaccommodaties in Borne, voert naar aanleiding van de uitzending van Zembla  en het landelijk advies van KNVB, VSG, RIVM en ministerie van VWS overleg met de veldsportverenigingen. Uitkomst overleg d.d. 11 oktober 2016 : Wij volgen de lijn van dit advies.

BLOS besluit per direct tot speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar

Op maandag 17 oktober komt de BLOS zonder overleg met de verenigingen en mede naar aanleiding van vragen van een tweetal fracties, Borne-Nu en D66, tot het besluit om een speelverbod voor kunstgras op te leggen voor alle jeugdigen tot 18 jaar.  Bij de veldsportverenigingen slaat dit besluit in als een bom en leidt tot koortsachtig in- en extern overleg over wat de gevolgen zijn en welke maatregelen dit besluit van de verenigingen vraagt. Het NEO bestuur vraagt mij advies wat te doen.

Spoedoverleg BLOS en veldsportverenigingen

Op woensdagavond 19 oktober 2016 komen op mijn voorstel de besturen van de veldsportverenigingen bij elkaar en besluiten een brief naar de BLOS te sturen en meteen om spoedoverleg met de BLOS te vragen op donderdag 20 oktober 2016. In dat overleg op 20 oktober bied ik namens de veldsportverenigingen de door mij opgestelde brief aan en licht deze toe.

Brief veldsportverenigingen

Kern van de brief is dat de veldsportverenigingen het overhaaste en eenzijdig genomen besluit betreuren, dat er ernstige twijfels zijn over de grondslag van het besluit, de grens tot 18 jaar willekeurig vinden, dat er niet dan wel onvoldoende is nagedacht over alle consequenties van het besluit, dat er eerst een gedegen en specifiek onderzoek per kunstgrasveld in Borne nodig is.

Voorstel voor noodkrediet

Op dinsdagavond 25 oktober 2016 is er Politiek Beraad van de gemeenteraad. Ter vergadering wordt er door de wethouder/college een nieuw punt ingebracht. Vraag aan de Raad om aan te geven of men akkoord kan gaan met het toekennen van een noodkrediet van maximaal € 30.000,- voor noodmaatregelen als extra verlichting en specifiek onderzoek naar de Bornse kunstgrasvelden.

 Besluit van de BLOS wel of niet rechtsgeldig?

Het blijkt dat het besluit van de BLOS niet rechtsgeldig is. De BLOS kan in haar privaatrechtelijke rol als verhuurder een algeheel verbod voor het spelen op kunstgras afkondigen mits daartoe in de algemene huurvoorwaarden of in een specifieke gebruikersovereenkomst de mogelijkheid wordt geboden. Nu gebleken is dat er geen algemene huurvoorwaarden zijn en er ook geen specifieke gebruikersovereenkomst is het duidelijk dat het speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar geen stand houdt en zelfs een algeheel speelverbod niet. Het instellingsbesluit van de BLOS, waar de wethouder naar verwijst, regelt slechts de interne relatie tussen B&W, die de commissie hebben ingesteld, en de commissie zelf. Zie artikel 83 Gemeentewet.

College van B&W steunt de BLOS

Op donderdagavond 27 oktober 2016 komt er een brief van het college van B&W gericht aan de BLOS met een afschrift aan de fracties in de gemeenteraad en aan de voorzitters van de veldsportverenigingen. In die brief stelt het college dat men op dinsdag 25 oktober kennis heeft genomen van het besluit van de BLOS. Het college geeft aan waardoor dit besluit van de BLOS is ingegeven en dat de BLOS vanuit een zorgplicht heeft geoordeeld dat het niet verantwoord is dat jeugdigen tot 18 jaar op het kunstgras spelen. Het college stelt verder zonder nadere argumentatie vast dat het besluit valt binnen de bevoegdheden die aan de commissie zijn toegekend. Het college steunt het besluit van de BLOS. De vraag is hoe een college van B&W een niet rechtsgeldig besluit van de BLOS kan steunen, waarbij het college verwijst naar het instellingsbesluit dat louter de relatie B&W-BLOS regelt?  Dient de brief louter een politiek doel? De wethouder rugdekking geven?

Besluit herroepen?

Het zou de BLOS en het college sieren als men dat besluit had herroepen. Zowel de BLOS als het college zijn nadrukkelijk op informele wijze gewezen op de niet rechtsgeldigheid van het besluit, maar helaas het herroepen van dat besluit blijft achterwege. Wellicht bang voor gezichtsverlies? Met het herroepen zouden de verenigingen zich vrij voelen zich aan te sluiten bij het eerdere advies van de KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM en ministerie VWS zoals ook al  in Borne was besloten: voorlopig blijven voetballen op kunstgras in afwachting van nader onderzoek in Borne en landelijk. Zowel de extra te maken kosten van noodverlichting, als mogelijk extra schade aan de grasvelden als ook mogelijke inkomstenderving zouden dan zeer beperkt worden. En sommige verenigingen zouden dan ook van veel extra organisatorisch gedoe verlost zijn zoals het wijzigen van trainings- en wedstrijdschema’s etc.  Helaas durven ook de verenigingen zich niet openlijk te distantiëren van het besluit van de BLOS/gemeente. Men is bang voor verstoorde verhoudingen met de BLOS en de gemeente.

Op 8 november is er een formele raadsvergadering. Een van de agendapunten is het vaststellen van een krediet van maximaal € 30.000,- voor het treffen van noodmaatregelen als uitvloeisel van het besluit van de BLOS voor het algemeen speelverbod voor jeugdigen tot 18 jaar. Tevens is er geld gevraagd voor een specifiek onderzoek per kunstgrasveld. Dit onderzoek is op maandag 31 oktober gestart. De uitkomsten van het onderzoek worden omstreeks 8 november verwacht, maar de duiding van die resultaten door de GGD volgt later. De gemeenteraad heeft het extra krediet bij meerderheid van stemmen toegekend. Een paar fracties stellen een aantal kritische vragen en geven scherpe kritiek op de afgelopen besluitvorming. Daar blijft het bij.

Resultaten onderzoek kunstgrasvelden Borne op 15 november bekend.

De GGD heeft aangegeven dat op basis van de gehouden onderzoeken gebleken is dat de kunstgrasvelden van Borne gewoon weer kunnen worden bespeeld. Deze conclusie van de GGD is dinsdagavond 15 november door de BLOS aan de verenigingen kenbaar gemaakt.

Kosten noodmaatregelen

Op vrijdag 18 november geeft de Twentsche Courant Tubantia in een kort bericht aan dat de perikelen rondom het kunstgras de gemeente Borne naar verwachting zo’n € 20.000,- kosten. Weliswaar zijn nog niet alle eindbedragen bekend, maar het eerder aangevraagde krediet van € 30.000,- moet ruimschoots voldoende zijn, aldus wethouder Velten.

Wat leert ons deze soap?

De BLOS heeft overhaast een niet rechtsgeldig besluit genomen zonder overleg met de verenigingen. Ondanks het feit dat men daar door de veldsportverenigingen op gewezen is, bleef men halsstarrig vasthouden aan dat besluit. Ten gevolge van dat besluit moest de Raad € 30.000,- euro aan gemeenschapsgeld beschikbaar stellen voor het treffen van noodmaatregelen. Deze € 30.000,- waren niet nodig geweest als men de fout direct had erkend en het besluit had herroepen.

Deel 2: Kapvergunning. Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

In het voorjaar heb ik iets verteld over het aanvragen van een kapvergunning voor een drietal bomen bij de ingang van het clubhuis/fietsenstalling van NEO.

Afwijzing kapvergunning door het college

Ik heb toen aangegeven dat er een afwijzend ambtelijk advies lag. Ook heb ik aangegeven dat het mij zeer waarschijnlijk leek dat het college van B&W dit ambtelijk advies zou overnemen en dus de kapvergunning zou afwijzen. Dat is ook gebeurd. Vervolgens heeft NEO bezwaar aangetekend bij de bezwaarschriftencommissie. Dit is een adviescommissie voor B&W , die de bezwaren beoordeelt, hoor en wederhoor toepast en daarna het advies aan B&W uitbrengt.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie, bestaande uit een drietal buitenstaanders met elk een specifieke deskundigheid, heeft het bezwaar van NEO afgewezen. De argumentatie voor die afwijzing zit in de juiste toepassing van de Bomenverordening 2010.

Lijst van Bijzondere Bomen

Aan die bomenverordening is een lijst met Bijzondere Bomen gekoppeld. Bomen op die lijst mogen niet worden gekapt, tenzij er gevaar dreigt voor de openbare orde of veiligheid dan wel dat er een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening speelt. Nu is het zo dat de gehele houtwal van ruim 100 meter tussen de Azelosestraat en Bornerbroeksestraat op de Lijst van Bijzondere Bomen staat. In die houtwal staan ook de 3 bomen waarvoor kapvergunning is aangevraagd. Door de commissie is getoetst of er sprake is van gevaar voor de openbare orde of veiligheid of dat er een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening speelt. Dat bleek niet het geval volgens de commissie. Dus moest men het bezwaar wel afwijzen.

Houtwal Azelosestraat wel gekapt. Waarom?

Bijzonder in dit verband is, dat een andere houtwal in de directe omgeving vlak naast de Azelosestraat ook op die Lijst van Bijzonder Bomen staat. Deze houtwal is echter voor de helft gekapt en gerooid. Waarom hier wel? Er was sprake van een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening. En welk belang dan? De aanleg van de Zuidelijke Randweg. Voor die weg is ongeveer een half bos gekapt.

Voor een gewone burger is niet uit te leggen waarom er wel een half bos kan worden gekapt voor een weg die moet worden verbreed en dat er geen vergunning kan worden verleend voor 3 bomen die veel hinder veroorzaken voor de fietsers en gebruikers van het clubhuis.

Wijzigen Bomenverordening Borne 2010. Hoe?

Hoe nu verder? Er is alleen en kapvergunning mogelijk als er een gevaar is voor de veiligheid van de gebruikers van het sportpark  ofwel als de houtwal als geheel geschrapt wordt op de Lijst van Bijzondere Bomen. Om dat laatste te bereiken moet de Bomenverordening worden aangepast. Hoe kan dat? Degene die de verordening heeft vastgesteld, de gemeenteraad kan die verordening ook weer wijzigen. Daarvoor is het nodig dat de Raad het college van B&W verzoekt met een voorstel te komen dan wel dat het college zelf het initiatief neemt de Raad een wijziging van de Bomenverordening voor te leggen.

Namens NEO heb ik het verzoek zowel bij het college als ook bij de Raad neergelegd.

Kapvergunning? Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

kapvergunning-borne-neo (3)In het voorjaar van 2015 kwam het hoofd van de onderhoudsploeg van de voetbalclub NEO bij mij – als voorzitter van de beheersstichting NEO – met de vraag of we een drietal eiken vlak voor de ingang van het clubhuis en naast de rijwielstalling niet konden kappen. De bomen zorgen voor hinder en gevaar, vooral in het najaar en winter. Stukken tak, erg veel blad, gladheid in de rijwielstalling en erg veel extra onderhoudswerk aan het dak van het clubhuis. Het clubhuis is onlangs helemaal gerenoveerd. De eerste vraag is dan: wie gaat over die bomen? Is dat de stichting Twickel, ook eigenaar van de grond waarop de sportvelden liggen, is dat de gemeente als erfpachter van de sportvelden, is dat RKSV NEO als huurder van het sportcomplex. In dit geval was het gemakkelijker. De 3 bomen staan in een houtwal en de houtwal is eigendom van Twickel. Dus eerst de eigenaar gevraagd of deze akkoord gaat met het verwijderen van de drie bomen. Via de beheerder bossen en natuurterreinen landgoed Twickel kreeg NEO groen licht. Vervolgens kwam de vraag of voor die kap van die drie bomen een kapvergunning nodig is. De beheerder bossen en natuurterreinen van Twickel gaf aan dat deze vergunning niet nodig was, omdat Twickel een algemene vrijstelling heeft op basis van de boswet. Dus dacht NEO via het vragen van een tweetal deskundige vrijwilligers deze klus te kunnen klaren. Wat schetst onze verbazing. De gemeente Borne gaf aan, dat Twickel in dit geval geen beroep kon doen op die algemene vrijstelling, omdat het bomen waren die binnen de bebouwde kom van Borne liggen. Dit is een uitzonderingsgrond binnen de algemene vrijstelling! Vervolgens Twickel gevraagd om de kapvergunning aan te vragen. Die procedure kende men niet, omdat men nooit een kapvergunning hoefde aan te vragen. Twickel is een landgoed met ruim 4000 ha grond met veel bos/bomen! Op verzoek van Twickel heb ik samen met de beheerder de vergunning aangevraagd. Dat gaat via www.omgevingsloket.nl; Twee weken geleden ontving Twickel het ambtelijk advies van de gemeente Borne. Advies aan burgemeester en wethouders luidt om de vergunning te weigeren. De argumentatie hiervoor is dat de bomen van “aanvullende waarde zijn in de zin van –natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, recreatie en leefbaarheid. De betreffende bomen maken een wezenlijk onderdeel uit van de houtwal. Kap zou in hoge mate afbreuk doen aan de bomenstructuur van de houtwal en het reeds aanwezige gat op een niet gewenste en nadelige wijze versterken.” Einde citaat. De beheerder bossen en natuurterreinen van Twickel viel van zijn stoel toen hij dit las. “Wat is er bij jullie aan de hand?”, zo vroeg hij.

kapvergunning-borne-neo (1)“Voor zover ik weet niets”, antwoordde ik hem. “Dit geloof je toch niet”, aldus de bosbeheerder van Twickel. Vervolgens is dan de gebruikelijke vraag of je de aanvraag wilt intrekken. Neen, absoluut niet was onze reactie. Binnenkort beslist burgemeester en wethouders op basis van dit advies. Dat zal hoogstwaarschijnlijk conform zijn zoals meestal het geval is. Daarna kun je bezwaar aantekenen en wordt je bezwaarschrift in een commissie behandeld. Op basis van het advies van de commissie kan burgemeester en wethouders opnieuw een besluit nemen. Dan is het voorjaar ver gevorderd, zo is de verwachting.

Wat is nu zo merkwaardig aan deze zaak? Eigenlijk geldt voor elke boom dat er sprake is van aanvullende waarde voor natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, recreatie en leefbaarheid. Dit is dus geen onderscheidend criterium. In de aanvullende argumentatie staat dat “de bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de houtwal.” In een houtwal van ruim 100 meter met daarin twee ingangen voor de sportvelden van NEO en BZSV “de Blauwwitters” is dat nog maar zeer de vraag. Dit geldt temeer als er gezegd wordt dat “kap in hoge mate afbreuk zou doen aan de bomenstructuur van de houtwal en het reeds aanwezige gat op een niet gewenste en nadelige wijze zou versterken.” Wat verstaat men precies onder de bomenstructuur van de houtwal? Twente bestaat uit erg veel houtwallen. Die geven cachet aan het coulisselandschap. In het ene geval is er sprake van dichte bomenstructuur, in het andere geval is het veel meer een open structuur. Feit is dat houtwallen voortdurend veranderen door snoei van bomen, bomenuitval door sterfte en storm dan wel nieuwe aanplant door de mens. Men spreekt over het aanwezige gat. Welk gat? Is dat de vroegere ingang van de fietsenstalling? Deze is dicht gemaakt met nieuwe aanplant. Of is dat de ingang van het sportpark van NEO? Ik kan me voorstellen dat wanneer een hele houtwal wordt gerooid er sprake is van aantasting van landschappelijke waarde, maar een drietal bomen die tegen rijwielstalling en clubhuis aanhangen is van een totaal andere orde. Bovendien blijven er ondanks de kap van die 3 bomen nog 2 bomen parallel daaraan staan. De kapvergunning is destijds ingevoerd om te voorkomen dat mensen ondoordacht mooie landschapselementen opruimen en daarmee vernietigen. Daar is in dit geval geen sprake van. Ik vind dit weer een voorbeeld van het doorschieten van de overheidsbureaucratie.

Politieke markt gemeente Hengelo

Afgelopen dinsdag 15 december was ik aanwezig bij de door de gemeenteraad van Hengelo georganiseerde Politieke Markt. De bedoeling van dit soort bijeenkomsten is dat het college van burgemeester en wethouders kennis kan nemen van de verschillende standpunten die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad over een bepaald onderwerp. In dit geval ging het over het sportbeleid in Hengelo. De raad heeft het college verzocht om met een sportnota te komen waarin duidelijk staat aangegeven of en zo ja aan de hand van welke uitgangspunten en criteria men de sport in Hengelo al dan niet wil ondersteunen.

Resultaten
Resultaat van deze bijeenkomst was niet zo zeer dat de diverse fracties te kennen gaven wat men in de sportnota opgenomen wilde zien, maar veel meer wat de diverse sportverenigingen in Hengelo wenselijk vinden. Het onderscheid veldsport en zaalsport kwam daarbij pregnant naar voren. De aanwezige voetbalverenigingen pleiten of voor handhaving van de jeugdsubsidie. Voor elke sporter tot 18 jaar ontvangt de vereniging een bedrag X. Of men pleitte voor ondersteuning bij het realiseren van kunstgrasvelden. De aanwezige zaalsportverenigingen wilden graag meer faciliteiten voor het vergroten van hun inkomsten dan wel meer zeggenschap in het benutten van de zaalaccommodatie.

Inhoudelijke politieke discussie?
Wat je zou mogen verwachten was een inhoudelijke politieke discussie over het wel of niet voeren van een sportbeleid. Is dit een gemeentelijke kerntaak? Ik vind van niet. En als het als een gemeentelijke kerntaak wordt beschouwd hoe wil men die kerntaak dan gestalte geven? Gebeurt dat via een subsidie per jeugdlid of per lid? Wat wordt daar dan mee beoogd? Wat wil de gemeente met die subsidieverstrekking bereiken? Of wil men het sporten voor elke Hengelose burger mogelijk maken door te zorgen voor passende accommodaties? En voor het realiseren van die accommodaties geld beschikbaar stellen in welke vorm en omvang dan ook? Wethouder van Sport c.a. , Van Schoonhoven, gaf aan dat niet voor alle wensen geld is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ja, natuurlijk moeten er keuzes worden gemaakt. Daar is de politiek voor. Maar helaas kwam er geen enkel politiek geluid naar voren. Een gemiste kans. Waar waren al die politieke fracties?

Veldsport – zaalsport
Of zeggenschap over een sporthal/sportzaal zoals Volleybalvereniging Webton bepleitte, een item zal worden kon de wethouder nog niet zeggen. De CDA-fractie, bij monde van mevrouw Muller, wees hem in dit verband op de raad brede motie van november 2015. Daarin wordt het college opgeroepen om niet alleen over de ondersteuning van de veldsport uitspraken te doen maar ook over de ondersteuning van de zaalsport. Maar wat vinden de raadsfracties zelf? De Politieke Markt is bij uitstek het platform om richting te geven aan wat het college moet gaan doen, maar helaas het bleef op dit punt ijzig stil.

Beschikbaarheid van actuele gegevens
Opvallend was wel dat men in deze politieke markt (nog) niet de beschikking had over de meest essentiële gegevens op het gebied van sport. Hoeveel veldsport- en zaalsportverenigingen kent Hengelo? Hoeveel leden hebben die verenigingen? Hoeveel bijdragen krijgen die verenigingen van de gemeente? Is dat een bijdrage per (jeugd)lid en/of een bijdrage voor de accommodatie? Wat betaalt de gemeente eigenlijk voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties? Welke koers wil men daarin voor de toekomst varen? Afbouwen of uitbreiden? Handhaven? Waarom wordt er voor de veldsport bedrag X bijgedragen en voor de zaalsport bedrag Y ? etc. etc.

2e Politieke Markt
In februari 2016 komt er een 2e Politieke Markt met uitgangspunten en criteria voor het te voeren beleid. Ik ben benieuwd. De wethouder van Sport ( Schoonhoven, D66) heeft vrij spel. Niet beperkt door richtinggevende uitspraken van raadsfracties van de zittende politieke partijen…

Via deze link is de politieke markt van 15 december terug te luisteren.

Hoe ver reikt de hand van de gemeente?

Onlangs ben ik na afronding van mijn loopbaan bij Regio Twente gestart met mijn eigen adviesbureau Lohuis Consultancy. De afgelopen jaren is me vaak opgevallen hoe weinig kennis er is bij ondernemers en burgers van en over de overheid. Daarom wil ik regelmatig aan de hand van een actueel onderwerp wat licht laten schijnen over het functioneren van die overheid. Dit keer over een belangrijke taak van de burgemeester namelijk verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid in een gemeente.

Zo maar wat krantenkoppen van de afgelopen week: “Noodverordening bij demonstratie tegen AZC in Enschede” (gemeente Enschede), “Voetbalclub BWO moet dokken na ‘illegaal’ oktoberfeest” (gemeente Hengelo), “Actie voor openstelling winkels op zondag”(gemeente Hengelo).
Wat deze krantenkoppen gemeen hebben is de illustratie van de omvang van het overheidsingrijpen en de invloed daarvan op ons privéleven. Soms is dat relatief gering: wel of geen zomer/wintertijd. Soms kan dat erg groot zijn: instellen van een noodverordening. Daarmee kan de vrijheid van de burger gedurende een vooraf bepaalde periode en voor een bepaald gebied worden beperkt. Doel van zo’n verordening is het voorkomen van het verstoren van de openbare orde of anders gezegd zorgen voor de veiligheid van alle burgers en hun eigendommen. Dat was vroeger en is ook nu nog een kerntaak van de overheid. Of zo’n verordening er komt bepaalt de burgemeester na adviezen van diverse instanties. De burgemeester is de eindverantwoordelijke voor de openbare orde in een gemeente. Pas na afloop van de aangekondigde demonstratie is te bepalen of zo’n verordening noodzakelijk is geweest en of daarmee de opgelegde beperking voor de burger terecht was. Die beoordeling is aan de gemeenteraad.

In Hengelo heeft de burgemeester aan de voetbalclub BWO een boete opgelegd van € 7.500,- , omdat BWO ondanks een verbod van de gemeente Hengelo toch een Oktoberfest heeft gehouden in de kantine van de voetbalclub. Waarom gold er een verbod van de gemeente voor het houden van dat oktoberfest? Volgens de gemeente zijn er alleen horeca-activiteiten in een sportkantine toegestaan als deze zijn gekoppeld aan een sportactiviteit, zo staat in de APV (algemeen plaatselijke verordening) die door de gemeenteraad is vastgesteld. Volgens de gemeente ontbrak die koppeling die avond bij BWO. Hoe kan de gemeente nu vaststellen of er wel dan niet sprake is van een koppeling? Dat kan alleen door feitelijke vaststelling. Wie mogen dat doen? BOA’s( bestuurlijke opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van de gemeente. Volgens de regionale pers (TCT) is er twee keer van buitenaf gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd dat rond 21.30 uur geen sprake (meer) was van voetbalactiviteiten, maar wel van een feest (muziek en Beierse klederdracht).Om 22.40 uur is geconstateerd dat het feest nog in volle gang was, aldus de brief van de gemeente. Is dit nu een taak van de gemeente? Het gaat in dit geval niet om handhaven van de openbare orde van de burger zoals in het voorbeeld van Enschede met een demonstratie tegen de komst van het AZC. Het gaat hier om het beschermen van de belangen van de horeca.

Omdat het in de APV staat is de gemeente gerechtigd om op te treden. De burgemeester is voor dit optreden verantwoordelijk. Moet een gemeente anno 2015 de belangen van een deel van het bedrijfsleven beschermen? Diezelfde vraag speelt bij het wel of niet reguleren van de koopzondagen. Ook dat speelt in Hengelo. Bij het verbod voor het oktoberfest bij BWO gaat het om het voorkomen van oneigenlijke activiteiten van een voetbalclub. De vraag is dan wat is oneigenlijk voor een voetbalclub? Een feest voor een aantal leden die bijvoorbeeld 25 jaar lid zijn zullen de meesten wel eigenlijk vinden. Is dan het organiseren van een ‘Oktoberfest’ voor het versterken van de onderlinge samenhang in de club dat niet? 12 koopzondagen vindt de (meerderheid) van de gemeenteraad van Hengelo acceptabel, maar een wekelijkse koopzondag niet. Waarom niet? Waar ligt dan de grens? Is het een taak van de gemeentelijke overheid om die grens te bepalen? Welk doel dient dan die regulering van de overheid? Niet de openbare orde. Maar wat dan wel? Voer voor politieke discussie.